Program Studi Sarjana Oseanografi


Labtek XI
Jalan Ganesha 10,
Bandung, 40132

+62-22-2500494,
+62-22-2534139,
prodi_oseanografi@yahoo.com
Web Site Arah Jalan